خدا کسونی داده یک آب رحمت                              کسونی داده صد آب و زحمت

خداوندا زن زشتوم رو بردار                                   خودوم باشم خر و خور و طلبکار

/ 0 نظر / 5 بازدید