بله ما گفتیم که فرشته ها به بعضیا که حالا نمیدونم کیا بودن هر کی مثلا غفلا به صورت حیوان باهاشون لعنه الله برخورد میکنن در برزخ یا گفتیم که خدا شیاطین رو قرین کسانی میکنه از یاد خدا غافلند پس با این حال دو سوال اینکه اول آیا یه دختران معصوم و کودک معصوم  که زورش به هیچکس نمیرسه مثل اون همبنطوره و با اونم مثل حیوان برخورد میکنه فرشته دختری که اصلا تو این کارا نیست و سوال دوم اینکه آیا گروهی از شیاطین با فرشته ها با هم در ارتباطند آیا...

/ 0 نظر / 25 بازدید