نکته ی بعدی که دارم کار میکنم روش درمورد خناسه که داستان هایی هست که میگوید که خناس که آدم اومد روی زمین رفت توی وجود انسان ما که گفتیم ابلیس ساکت شد حالا این خناس کیه که میگوید الذی یوسوس فی صدور الناس یعنی شیطان گفتیم خفه شد حالا یه بی شرمی هم کرد گفت همشونو گول میزنم به عزتت خدا حالا تو خودت تو خانه ات تا حالا بیشرمی نکردی این اون دیگه بدتر و ساکت شد گفتیم حالا بدتم نیاد خدا گفت این همه فرشته دورت جمع کردی برس به داد انانیس این همه عبادت کردی برو حالا عمل کن!!! با زبون بین خودشون هم تو قرآن اومده حروف رمزداره کی میفهمه به قول شیطان.خوب حالا شما فکر میکنی شیطان حالانمبگبم ابلیس نبی دور خودش یار و باور جمع کرد تو ابن حسا نبود اصن کی میدونه داشت به چی فکر میکرد که الانشم بدونه داره چه کار میکنه و چه فکری نبی؟حالا شما چی میگی فرشته ای که بتونه اولین پیامبر روزگار رو ازاونجا و از دست دید فرشته ها به در کنه خودش نبی نباشه؟اصن کاری به آدم و حوا نداره آوردشون پایین که راحت همو بخوان و بوس کنن همدیگرو کسی هم نبینه خجالت بکشن از هم حالا نگا پس چرا دیگه آدم و حوا رو دیگه گولشون نزد که برن بهشت چون کار به کارشون نداشت میگفت با این وضعیتی کهه من میبینم و فرشته ها منو جن حساب میکنن بی شرمانه بگم خدا همشون رو گمراه کردم و میکنم انسانارو!  من نمیدونم والا هسنت دیگه!وخوب حالا خناس این اومد جلو بله میگن از فرشته هاس فرشته ها خودشون میگن شاید حالا چیه که باید پناه برد بهش از شرش یک سوال بزرگ؟ خلاصه شما نگاه این فرشته ها که دست از سر مردم بر نمیدارند که یعنی شما بالاتر از مایی بلکه مام پناه میبریم دیگه بالاتز از قربونشون برم کودکی امام حسن و حسین که نیستیم که پیامبر میگفت براشون سوره های ناس و فلق میخوندند. آقا خطر همیشه در کمینه مگر پناه ببریم وگرنه شهوت دیگه بالاتر از درد خوب ندارند فرشته ها...

/ 0 نظر / 5 بازدید