باور کن که شاید بدونم که حتی تک تک حرکت بعدی و نوشتاری مو باشه رو میدانی و رویشونم شرط بستی و حالا داری تغییرش میدی ولی بدون کارت درست نیست و کار چی میگن کار بزرگ مثلا کار چی میگفت معلممون درد بی درمون؟ نه اینکه یه جا دیگه بود.الاحده هم که حاج محمود گفت خلاصه هرچی هر کاری کردی این روا نیست چون من قدرت اصلی نیستم بلکه بازیگر نقش افکارم در حدود جانب دوست و کنار دشمن خر...


/ 0 نظر / 5 بازدید