از وظیفه م بگذریم شده انگار لذت دنیوی که بعد مدتی عادت میشه در صورت معتادیت مثل مواد اگه بگی حتی سیگارم خوبه لذت داره نه میبرشم تو یغما که فکرشو عوض کنه اینیه که ما میدونیم ولی اولش چرا داشته که دومش کرده ولی منم همینطوری شدم یه نوع مرض یه نوع عادت نتی که اینطوریم اون موقع ها که اینطوری نبود فضای نت حال میکردیم می نوشتیم به مرور حسودا پیداشون شد حالمونو گرفتن الان اگه همون فرشته ها بیان زیارت خونمون نه دیگه انگار بهم فحش میدن که دارن حال بدن و خوشحالم کنن نه دیگه اونطوری نیست بچه ها هم تا کوچیکند نمی دونم من خوشکل می بینم یا چشمام خرابه که بزرگ شده یارو اینو من نمی دونم خوب کودکیم اگه با خودمون مقایسه میکنیم حالا چرا به من گرفتید همه چیزو مگه خودتون زن و بچه ای (این که اینجا  جاش نبود) مگه هم سن من یا عقل منید///

/ 0 نظر / 5 بازدید