چه کار کنیم مویوم حالا بزار......خلاصه قرار بود محاسبه نکنیم ولی مگه میشه همشم خودم.

بخت دخترم بسته شده!!!!!!!!!!!بیا بگو بگیرینش دیگه کجا میری میگی دعا دعا دعا باید آستیناشو بالا بزنه ولی مو چه مو فهمیدم اگه میل چی بگم همون فتنه خوبه اگه همینو نداشته باشم نهایتا لذتی نیست جز خودکشی خلاصه خواستنمونن زنده باشیم موندیم باهم حالام دور سرمون میگردیم میگه دختره هم همین بلا سرش اومده بوده حالا بگذریم شادی و خوشی چی هست حالا...چرا پ نمیخندی بخند بخند بخند تا دنیا بت بخنده زورکی خوبه؟ چرچر چرچر هرهرهرهره قاه قاه قاه

حالا من پروندم بسته شده چرا شما به خودمون میچسبوندید یک غلطی اشتباهی کردم که حالا بیا و توبه الی الله مخلصانه بکن نه من دلم برای خودمم نمیسوزی بابا بیا بیرون از خودت چقدر چرت و پلا فکر میکنی هستی بیا بگذر چرت و پلا فکر نکن بنویس حرف دل شاید یکی گرفتش بدردش بخوره یکی درمیون سوتی بده حالا ها"؟


/ 0 نظر / 6 بازدید