حالا ما یه گویی خوردیم تجسم بد هک پرستی ذهنی شهواتی انجام دادین شما به بزرگی خودتون ببخشید ولی بعضیا به خوردشون میدن قرص واز این حرفا لذا نه جامعه باز نیست تا مهدی (عج) بیاد حالا تو نماز داری میگیم الهی العفو ها ولی یه چی دیگه تو ذهنمون در میاد هنوز فرهنگ آمدن ایشان به میان با خیلی باز است.حالا ما یه عمری داشتیم با تجسم کلا که نه ولی تجسم قوی میخواستند که نه باشه یعنی قبیح یه روز دور وبرم صدتا الاق بود حالا تا خودمون آزمایشی دستی زدن به سر و روی و بیشتر خراب شدیم حالا فکر میکنه وضعیت همه خرابه چه میدونم به من به چیز زن!حالا تصویری نه تجسمی آمریکاییش یک دووغی گفتیم چی شد...

/ 0 نظر / 7 بازدید