حالا که اقدر داریم باز رفتن روی روانمون فوتبالیستی حرف میزنیم خودمونم می فهمیم چه خبره اینکه آقا تو فوتبال نتیجه مهم نیست ما دوساعت گلفنی بازی میکردیم آخرش میگفتیم نتیجه یعنی هر کی زد برنده است گل.

حالا بگدریم یهگله که بازی میکردیم یکی از بچه های همسایه بود یعنی هرکی یه سبکی داره پیشبینی هم ظاهرا برای ما نمیشه این یاروه که دوستمم بود یه مرتبه شوت میزد و تیزپا بود اصن معلوم نبود یه مرتبه توپ زیر پاش بودا یه مرتبه تغییر  میداد و مام که نمیتونستیم همین یکی رو در نظر بگیریم سبک های بازیگرای دیگه رو نه هرکی یه راهی داره حالا گیرم که سبک منو بستی راهشو دیگران رو چی...

/ 0 نظر / 5 بازدید