Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

باشه اعتماد می کنیم و می نویسیم:

من از اولش هم میدانستم شاید..............

چگونگی من در (از) حال کیست؟؟؟

چگونه باشم خوب است...

چه کنم با فریادم تا نوازش دهد دهان سوزندگان را و ببخشاید بندگانی را که نمی دانم به چه کس پناه می آوردیده اند از روزگار خوش زندگی با تو همیشه همین


  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان