Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

انکبوت من زیر تلمباری از غربت رفته که جایی برای خودش نمانده که با زنی دیگر ازدواج کند و من میگویم این عنکبوت زن دارد آیا؟از  کجا به دنیا آمده این که هر وقت دیدمش تهنای تنهااست....ا روزی موجودی نارنگی که نه همون نارنجی دیدم نصف نصف نصف مورچه که روز زمین راه میرفت تا حالام ندیدم جایی گفتم چه هه؟ شاید عنکبوت فرداست...

  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان