Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

والا چه میدونم امروز چند تا کامیون ضد تو جاده خاکی چند تا ماشین پنچر شده رفته پرایدشو رنگ بزنه دیده پشتش نوشتن روغن لادن مو از اینا خبر ندار چی شده چند تا بچه از بالای درخت رفتن بالا پاشون شکسته چند مرد؟ صورت زنی رو تو پارک بزن اونمقها که بودم گاز گرفته بود و جاش مونده بود و میگشت تو پارک اندر پاک ما از اینا خیرا نه لطفا خبر نداریم داریم زندگی میکنیم میزاری...والا وگرنه نمیدونم چند تا کنجشک تا به حال شهید شدن و یا باید بشن تا آقا بیاد خونه.

  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان